176.Hjerta_-_kopia_1.png

Logga in

 

 

 

  Hem   Ansök / Teckna  Försäkrings information  Om oss

Detta ingår

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring ger dig ett tryggt skydd om du krävs på skadestånd för en skada som ditt företag, dina anställda eller era produkter har orsakat. En ansvarsförsäkring har i princip alla företag behov av. I vissa fall behövs även ett utökat ansvarsskydd.

 Då kan en ansvarsförsäkring hjälpa till:

 • Företaget orsakar en personskada. Till exempel om någon halkar på ett nyskurat golv eller osandad entré. Som företagare är du skyldig till vissa saker, bland annat sanda din entré.
 • Dina anställda orsakar en sakskada hos en kund. Till exempel välter en vas eller spräcker ett fönster.
 • Företagets saker eller produkter råkar skada en kund. Till exempel om någon får en allergisk reaktion eller klämmer sig. Som företagare ansvarar du för din produkt, även produkter du köper in och säljer vidare.
Rättsskydd

Vad omfattar en Rättsskyddsförsäkring?

En rättsskyddsförsäkring omfattar ombudskostnader i samband med tvist eller skattemål.

Avbrott

Avbrottsförsäkringen gäller på försäkringsstället och ersätter avbrott i verksamheten som uppkommer i den försäkrade rörelsen som uppstår vid:

 • skada som är ersättningsbar till följd av till exempel vatten och brandskador
 • stopp i tillförsel av el, data, gas, vatten, värme eller kyla förorsakad av plötslig och oförutsedd fysisk skada på matarledning eller tillhörande försörjningsenhet, central eller fördelningsstation
 • att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av Räddningstjänst eller Polismyndighet under förutsättning att avspärrningen uppkommer genom händelse som inte i förväg är planlagd.
Förmögenhetsbrott

Försäkringen omfattar förlust som företaget drabbas av genom att en anställd gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, exempelvis förskingring.

Leverantörsavbrott

Försäkringen gäller för avbrott som uppkommer i den försäkrade rörelsen genom att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av ersättningsbar skada enligt nedan, som inträffar inom Norden hos leverantör med vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt.

 • skada som är ersättningsbar till följd av till exempel vatten och brandskador
 • stopp i tillförsel av el, data, gas, vatten, värme eller kyla förorsakad av plötslig och oförutsedd fysisk skada på matarledning eller tillhörande försörjningsenhet, central eller fördelningsstation

Försäkringen gäller för den tid som återstår av leveranskontraktets kontraktstid.

Transportförsäkring

Transportförsäkring ger ett heltäckande skyddar era varor och gods när du anlitat en transportör eller om du själv. upp till ett värde av 500 000 kr per transport och 5 000 000 kr per år. Skulle något hända får du direkt ersättning som motsvarar hela värdet av det du transporterat och du slipper eventuella tvister samt långdragna ersättningsprocesser.

Kundolycksfall

Kundolycksfallsförsäkringen gäller för personskada som drabbar kund eller besökare genom olycksfall eller överfall under vistelse inom försäkringstagarens lokaler eller på av denne försäkrad fastighet, även om försäkringstagaren inte är skadeståndsskyldig.

Tjänstereseförsäkring

Skyddar alla på företaget

Försäkringen gäller för alla på företaget och ger ett bra skydd vid alla resor i tjänsten dygnet runt. Till exempel om någon av företagets anställda drabbas av sjukdom, olycka, stöld eller ren otur.

Skyddar stort som smått

Vår tjänstereseförsäkring ersätter bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling, hemtransport, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom och kan kompletteras med ett avbeställningsskydd. Måste företaget skicka en ersättare för att den försäkrade t.ex. blivit sjuk, betalar vi biljetten. Försäkringen ersätter även skada på eller förlust eller försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att du slipper betala självrisk om bilen skadas.

Skyddar från första steget

Skyddet börjar gälla när du lämnar arbetsplatsen, eller när du lämnar bostaden, om tjänsteresan utgår från bostaden. Det gäller oavsett om du ska flyga till mässan i Hannover eller åka SL-buss till Södertälje. Däremot räknas inte resa mellan bostad och arbetsplats.

Öppen stöld

Enkel stöld

Enkel stöld, även kallad öppen stöld kompletterar er inbrottsförsäkring (där gärningsmannen måste bryta sig in eller ut från lokalen). Enkelt stöld-försäkringen skyddar er för de stölder som göras mitt framför näsan på er i era butiker.

Viktigt att tänka på är att stölden upptäcks av försäkringstagaren eller dennes anställda och omedelbart gör polisanmälan med beskrivning av förövaren och händelseförloppet görs omgående.


 

Kan läggas till

Utökad Transportförsäkring

Ni har möjlighet att utöka er transportförsäkring vid behov, detta till en tilläggspremie som anpassas efter önskat belopp och omfattning.

VD-Styrelseansvar

VD- och styrelseansvarsförsäkring

VD- och styrelseansvarsförsäkring ger VD, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare skydd för det personliga betalningsansvar de kan få med anledning av den position de har i en verksamhet.

Krav kan framställas mot dem som individer för handlingar de vidtagit eller underlåtit att vidta som kravställaren menar har varit till men för den.

Försäkringen skyddar inte bara VD och styrelseledamöters personliga ansvar utan också andra anställda inom verksamheten eller koncernen som kan ha ett självständigt ledningsansvar.

Försäkringen omfattar både skadeståndskravet och försvarskostnader, vilket är den del av skyddet som används mest i samband med såväl grundade som ogrundade anspråk.

Varför behövs VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Affärsklimatet har förändrats och när det uppstår problem i en verksamhet har det blivit allt vanligare att olika intressenter söker kompensation genom att rikta krav mot ledningen i verksamheten. Förutom att denna typ av krav kan uppfattas som mycket obehagliga och som ett ifrågasättande av individen är det även en distraktion som ytterligare kan försvåra en företagslednings möjligheter att leda en verksamhet på bästa möjliga sätt. Att i det läget dessutom som enskild individ behöva fundera över kostnaderna för försvar och de privatekonomiska konsekvenserna av kravet skapar ytterligare stress.

Att allt fler krav ställs har förutom en allmän förändring av affärsklimatet även att göra med att det idag finns fler och mer komplexa regelverk för skötseln av en verksamhet. Corporate Governance, eller bolagsstyrning, bokföring- och skatteregler är exempel på områden som gör att det idag ställs högre krav på företagsledares kompetens och kunskap om regelverken för den verksamhet de är satta att leda. Detta leder till högre informationskrav och ökad kontroll av aktieägare, investerare, myndigheter och media. Dessutom blir alltfler medvetna om det personliga ansvaret och möjligheten att ställa krav i takt med att lagstiftningen går mot att förenkla för enskilda att rikta krav. VD- och styrelseansvarsförsäkring.

De tre största anledningarna till varför en VD- och styrelseansvarsförsäkring är viktig:

 • riskerna för krav har generellt ökat
 • riskerna med krav kan få en ledning att tappa fokus på att leda sin verksamhet
 • riskerna med krav kan leda till att verksamheter får svårt att rekrytera rätt kompetens till sina styrelser och ledande befattningar om det saknas ett fullgott skydd.
Utökad lagerförsäkring

Ni har möjlighet att utöka er värdet på er lagerförsäkring vid behov, detta till en tilläggspremie som anpassas efter önskat belopp och omfattning.

Utökad egendomsförsäkring

Dokument

Manuell Ansökan

Text...

Förköpsinformation

Text...

Självrisk

Text...

Villkor

Text...

Autogiroansökan

Text...

 

Kontakta oss: 

 

Philipsson & Partner AB Orgnr: 556685-6125 Adress: Box 50, 131 06, Nacka E-post: Felix.thorstensson@hjerta.se Telefon: 08-23 33 10
Foto av Anete Lusina från Pexels